Temat miesiąca

Jak połączyć fotografię z poezją? Czy to możliwe? Takie pytania nurtowały zarówno poetki i poetów, jak fotografki i fotografów. Chęć znalezienia uniwersalnego języka niejednokrotnie prowadziła ich do ciekawych rozwiązań twórczych. To tak jakby wymieszać ze sobą odbitki lub negatywy z wyrazami i stworzyć z nich wypełniony znaczeniami kolaż.

W ramach kolejnego tematu miesiąca, przypominamy wybrane fotografie, przedstawiające głównie poetki i poetów oraz wiersz Tytusa Czyżewskiego medjumiczno - magnetyczna fotografja poety brunona jasieńskiego (zdjęta przy świetle gilotynowym) z 1921 roku.

 

Tytus Czyżewski, medjumiczno - magnetyczna fotografja poety brunona jasieńskiego (zdjęta przy świetle gilotynowym).

taka-hu   taka-hu

palą sę pło­mie­ńe wid­mo­we

po pszy­le­głej ćem­nej sali spa­ce­ru­ją dłu­gie ręce

muzg jest pe­łen wę­żuw i znaj­du­je śę w tej hwi­li

w kuh­ńi na pa­tel­ni

ame­ty­sto­we oczy wiel­kie pły­wa­ją

ra­zem z wi­gi­lij­ny­mi kar­pia­mi w wan­ńe w ła­źen­ce

dłu­gie lu­na­tycz­ne nogi sho­dzą z ka­na­py

zbli­ża­ją śę ći­ha­czem do ko­mo­dy

pal­ce na kla­wi­szah kla­wi­kor­du gra­ją w tej hwi­li

»god save the King«

krę­go­słup jest pe­łen elek­trycz­ne­go prą­du

w pier­śah za­ła­mu­ją śę płu­ca i gńić po­czy­na­ją

wło­sy szu­ka­ją psze­wo­duw dzwon­kuw te­le­fo­nu

ser­ce bić psze­sta­je

i jest w tej hwi­li

w kie­li­hu w ta­ber­na­cu­lum

ty opo­wia­dasz mi pszez sen

że je­steś u stro­pu go­tyc­kiej ka­te­dry

i psze­sta­jesz żyć

to­ńesz w po­ma­rań­czo­wej wo­dźe

ja bu­dzę ćę   ja bu­dzę ćę

usta­wiam apa­rat

za­pa­lam świa­tło ma­gne­tycz­nej zoży

i wi­dzę two­je czo­ło

oświe­co­ne z boku łuną po­ża­ruw

ką­pię kli­sze w zło­tej wo­dźe

ko­pju­ję na bro­mo­pa­pie­że

i wy­wo­łu­ję twą wid­mo­wą tważ

 

Wiersz Tytusa Czyżewskiego Mediumiczno-magnetyczna fotografia poety Brunona Jasieńskiego w jednodniówce Nuż w bżuhu. 2 jednodńuwka futurystuw. wydańe nadzwyczajne. Krakuw - Warszawa, listopad 1921, licencja PD, Wikimedia Commons.

 

Tekst i wybór fotografii: Dominik Kuboń